Browsing: V.V.G.A.


Op zaterdag 24 mei 1913 kwamen in het achterzaaltje van het café ‘Hof van Holland’ op het Rembrandtsplein, veertig gemeente-ambtenaren bij elkaar om een voetbalvereniging op te richten, in navolging van verschillende grote particuliere instellingen.
VVGA werd opgericht als Voetbal Vereniging Gemeente Ambtenaren. Dit werd later omgedoopt naar Vereniging Voor Gemeente Ambtenaren.

In 1911 werd op initiatief van SMN, een vereniging samengesteld uit kantoorpersoneel van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, de Amsterdamse Kantoor-Voetbal-Bond opgericht (AKVB). Aan de competitiewedstrijden van deze bond werd deelgenomen door o.a. Twentsche Bank, Werkspoor, KNSM, Kon. H.L., Robaver en natuurlijk SMN.

Een paar jaar later, in de lente van 1913, werd een ambtenaar ter Secretarie, Adriaan van Cappellen, het altijd dragen van een hoge, witte stijve boord moede en besloot daaraan iets te doen. Hij greep zijn ganzeveer, doopte deze in zijn tinnen inktpot en schreef de volgende oproep, gericht aan zijn collega’s:

Share.

Op zaterdag 24 mei 1913 kwamen in het achterzaaltje van het café ‘Hof van Holland’ op het Rembrandtsplein, veertig gemeente-ambtenaren bij elkaar om een voetbalvereniging op te richten, in navolging van verschillende grote particuliere instellingen.
VVGA werd opgericht als Voetbal Vereniging Gemeente Ambtenaren. Dit werd later omgedoopt naar Vereniging Voor Gemeente Ambtenaren.

Het eerste bestuur van de Voetbal Vereniging van Gemeente Ambtenaren bestond uit: voorzitter: P.M. Maste, 2e voorzitter: J. Knuijt, secretaris: A. van Cappellen, 2e secretaris: A. Sixma, penningmeester: F. van Hedel, comm. van materieel: L.J.B. Welter, alg. secundus: P.A. Schols.

Terstond werd toetreding verzocht tot de AKVB, doch dit verzoek werd met gemengde gevoelens ontvangen. Er werd zelfs gevraagd of de Statuten van de bond de toetreding van de VVGA wel gedoogden! En waarom? Wel, eenvoudig omdat de VVGA bij haar intrede de indruk wekte een geweldige kracht te kunnen ontwikkelen, zodanig, dat de andere verenigingen ‘geen kans’ meer zouden hebben. Ondanks dit verzet werd tot toelating besloten!
De feiten hebben bewezen, dat de AKVB bij de toetreding van de VVGA heeft gewonnen. De aangesloten verenigingen werden tot groter werkzaamheid en krachtsontwikkeling geprikkeld en van de gevreesde overrompeling van de VVGA en haar ongeslagen kampioenschappen kwam, althans in den beginne, niets.

Het eerste eerste 1913 Staande v.l.n.r.: Swers, Schoonemeyer, Hansen, v. Huystee, Koster, v.d.Koppel, Boomkamp. Zittend: v.l.n.r. v. Ommen, Schols, Alta, v. Musscher, Gunters, de Vries.

Inmiddels was van de Gemeente kosteloos een terrein in huur verkregen achter Oud-Roozenburgh – thans de begraafplaats de Nieuwe Oosterbegraafplaats – doch na korte tijd verhuisde men naar een terrein, gelegen bij het thans niet meer bestaande ‘Hofwijck’, een volkstuinderij; op de plek waar nu de Apollohal staat. Voor dit terrein moest de kapitale som van één gulden per jaar betaald worden. De contributie was vastgesteld op fl. 0,50 per maand, hetgeen in verband met de geringe terreinhuur, voldoende was om de uitgaven te bestrijden.

In 1927 kwam er een tennisafdeling bij. In de loop der tijd werd er bij V.V.G.A. ook gebiljart, geturnd, gehonkbald enz. In 1930 kwam er een einde aan 17 jaar verhuizen met de ingebruikneming van de huidige lokatie naast het voormalige Ajax-stadion De Meer.

Ajax vertrok naar de Arena, Park de Meer werd gebouwd, maar V.V.G.A. bleef wat het was: een bloeiende tennis- en voetbalvereniging met ongeveer 800 senior- en juniorleden! VVGA heeft zes gravelbanen (met verlichting) en één voetbalveld.

Share.
1 6 7 8